Müşteri Kişisel Verilerin Korunması Politikası


1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ""Yürürlük"" başlıklı 32. Maddesine göre bu Kanunun 8,9,11,13,14,15,16,17 ve 18 maddeleri yayım tarihinden altı ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic A.Ş. (“İDO”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanabilir.

3. Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilir.

4. Kişisel Verileriniz nasıl toplanmaktadır?

Kurumsal internet sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz, bilet satış gişelerimiz, anlaşmalı acentelerimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş başvuruları sırasında, iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında ve/veya çalışma süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebepleri neleridir?

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, İDO tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilir: • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetleri tanıtmak, sadakat programı üyelerini tanımak ve iletişimi arttırmak, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, trendleri anlamak, imajı arttırmak, pazarlama reklam ve tanıtım faaliyetleri yapmak

• Adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek

• Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, stratejilerin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

• Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

Kişisel verilerinizin İDO tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgileri bu linkten kontrol edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; tüm resmi merci ve kurumlar, İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic A.Ş. olarak doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; adi ortaklıklar kapsamında diğer ortaklarımız, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.


6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki kanallar üzerinden kullanabilirsiniz:

1. Üyelik/taşıma sözleşmesi gereği beyan ettiğiniz, sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@ido.com.tr isimli e-posta adresine, e-posta ile başvuru yapabilirsiniz.

2. Şahsen Başvuru:

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formunu doldurarak;

Başvuru sahibinin Kennedy Cad. Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi 34480 Fatih / İstanbul adresine bizzat gelerek kimliğini gösterir resmi belge ile başvurması.

Not: Zarfın üzerine “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

3. Noter Vasıtası ile Tebligat:

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formunu doldurarak;

Başvuru sahibinin Kennedy Cad. Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi 34480 Fatih / İstanbul adresine noter aracılığıyla tebligat göndermesi

Not: Tebligat Zarfına “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

4. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru:

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formunu doldurarak;

Şirketimizin ido@hs01.kep.tr KEP adresine konusu “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olan e-postanın güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilmesi yeterlidir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.