Üyelik Sözleşmesi


İDO Arabalı GENEL KURALLAR VE KOŞULLAR

İDO Arabalı Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem arabalı vapur (bundan sonra “ İDO Arabalı” olarak anılacaktır), işleticisi ve her tür hakkının sahibi olan hızlı, konforlu ve güvenli seyahatin adresi İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş.’nin (bundan sonra “İDO” olarak anılacaktır) siz değerli misafirlerine sunduğu dijital çözümler ve kişiye özel avantajlar dünyasıdır. İDO Arabalı, Eskihisar - Topçular ve Sirkeci – Harem arabalı vapur seyahatlerinizde avantajlar sağlar, anlaşmalı markalarda da size özel kampanyalar ve anında sürpriz indirimler sunar. İDO, İDO Arabalı ile anlaşmalı markaların dahil edilmesi ve bunlar aracılığı çeşitli indirimlerin sağlanması hakkını saklı tutar. İDO, İDO Arabalı Genel Kurallar ve Koşullarını düzenleme yetkisine sahip olup, bu kural ve koşulları herhangi bir sorumluluk kabul etmeksizin ve bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1. Üyelik

1.1. Üye Olabilecekler: 

Tüm gerçek kişiler bireysel İDO Arabalı üyesi, tüzel kişiler ise kurumsal İDO Arabalı üyesi olabilirler. Bireysel üyelik için yaş sınırı bulunmamaktadır.

1.2. Üyelik kanalları:

1.2.1. Bireysel Üyelikler:

Program üyeliği; İDO Arabalı üyesi olmak isteyen kişinin İDO Arabalı’ya ait mobil uygulamalardan üyelik formunu doldurması ve işbu genel kural ve koşulları kabul etmesiyle başlar. Üyelik formunda üyelik için zorunlu bilgileri tamamlayan üye adayları, cep telefonlarına kişiye özel SMS olarak gönderilen üyelik onay şifrelerinin girişini tamamlayarak aktif üye statüsüne geçerler. Başvuru formunun doldurulması ve üyelik aktivasyonunun gerçekleşmesi ile başvuru sahibinin ıslak imzası aranmaksızın, İDO Arabalı Genel Kural ve Koşullarının başvuru sahibi tarafından okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş olduğu varsayılacaktır.

1.2.2. Kurumsal Üyelikler:

Tüzel kişiler için oluşturulabilen kurumsal üyelik işlemleri için; satis@ido.com.tr e-posta adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

1.3. Üyeliğin Sona Ermesi: 

İDO Arabalı üyeleri istedikleri anda, herhangi bir ihbar süresine uymaksızın aşağıdaki kanallar üzerinden başvuru yaparak üyeliklerini sonlandırabilirler:

1.3.1. Üyelik/taşıma sözleşmesi gereği beyan edilen, sistemimizde kayıtlı e-posta adresi üzerinden info@ido.com.tr isimli e-posta adresine, e-posta ile başvuru yaparak,

1.3.2. satis@ido.com.tr isimli e-posta adresine, üyeye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile başvuru yaparak,

1.3.3. www.ido.com.tr sayfasında yer alan Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formunu doldurarak; şahsen, noter vasıtası ile tebligat veya kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla başvuru yaparak.

1.4. İDO Arabalı Kayıtlarının Geçerliliği:

İşbu Genel Kural ve Koşullara bağlı olarak İDO, İDO Arabalı hesaplarının yönetimi ve diğer tüm üyelik aksiyonlarının kullanılması konusunda tek yetkilidir.

2. Diğer Hükümler

2.1. Kişisel Verilerin Korunması:

2.1.1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Yürürlük" başlıklı 32. Maddesine göre bu Kanunun 8,9,11,13,14,15,16,17 ve 18 maddeleri yayım tarihinden altı ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2.1.2. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic A.Ş. (“İDO”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanabilir.

2.1.3. Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilir.

2.1.4. Kişisel Verileriniz nasıl toplanmaktadır?

Kurumsal internet sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz, bilet satış gişelerimiz, anlaşmalı acentelerimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş başvuruları sırasında, iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında ve/veya çalışma süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

2.1.5. Kişisel Verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebepleri neleridir?

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, İDO tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

• Şirketimiz tarafından sunulan hizmetleri tanıtmak, sadakat programı üyelerini tanımak ve iletişimi arttırmak, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, trendleri anlamak, imajı arttırmak, pazarlama reklam ve tanıtım faaliyetleri yapmak

• Adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek

• Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, stratejilerin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

• Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

Kişisel verilerinizin İDO tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgileri bu linkten kontrol edebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; tüm resmi merci ve kurumlar, İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic A.Ş. olarak doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; adi ortaklıklar kapsamında diğer ortaklarımız, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.

2.1.6.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki kanallar üzerinden kullanabilirsiniz:

• info@ido.com.tr isimli e-posta adresine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış bir e-posta ile başvurabilirsiniz veya;

• Üyelik/taşıma sözleşmesi gereği beyan ettiğiniz, sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@ido.com.tr isimli e-posta adresine, e-posta ile başvuru yapabilirsiniz.

• Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formunu doldurarak;

o Şahsen Başvuru: Başvuru sahibinin Kennedy Cad. Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi 34480 Fatih / İstanbul adresine bizzat gelerek kimliğini gösterir resmi belge ile başvurması.

Not: Zarfın üzerine “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

o Noter Vasıtası ile Tebligat: Başvuru sahibinin Kennedy Cad. Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi 34480 Fatih / İstanbul adresine noter aracılığıyla tebligat göndermesi

Not: Tebligat Zarfına “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

o Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Şirketimizin ido@hs01.kep.tr KEP adresine konusu “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olan e-postanın güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilmesi yeterlidir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

2.2. Kötüye kullanım:

İDO Arabalı Genel Kural ve Koşulları'nı ihlal eden, ödüllerini kötüye kullanan veya özellikle sefer bilgileri ile ilgili yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan üyeler için, bu tür eylemlerinden dolayı yargısal cezalara maruz kalma, tazminat ödeme İDO tarafından İDO Arabalı üyeliklerine son verilmesi ve o zamana kadar faydalanmış oldukları hediye kullanım haklarının geçersiz sayılması müeyyideleri ile karşılaşabilir. İDO’nun bakiye zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

2.3. İDO Arabalı’ın Devredilmesi:

İDO, İDO Arabalı’ın işletilmesini bağlı şirketlerine, iştiraklerine, anlaşmalı markalara ve diğer grup şirketlerine veya üçüncü kişilere satma, kullandırma veya başka şekilde verme, üyeler ile yapılan sözleşmeleri de bu kapsamda devretme hakkını saklı tutar. Üyeler böyle bir gelişme hakkında makul bir süre önce bilgilendirilecektir.

2.4. İDO tarafından İDO Arabalı Üyeliğinin Sonlandırılması:

İDO, aşağıdaki durumların varlığı halinde her tür tazminat ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir fesih ihbar süresine gerek olmaksızın, üye ile arasındaki sözleşmeyi derhal feshedebilir ve bu durumda üyeye karşı, idoPara ve diğer yükümlülükler için sorumlu olmaz.

• Üyenin İDO Arabalı Genel Kural ve Koşullarını ihlâli,

• Üyenin İDO Taşıma Kurallarını ihlâli,

• Üyenin İDO’ya herhangi bir konuda yanlış bilgi vermesi,

• Üyenin İDO Arabalı‘dan İDO Arabalı Genel Kural ve Koşulları'na ve kanuna aykırı şekilde faydalandığının tespit edilmesi,

• Üyenin İDO çalışanlarına veya diğer misafirlere karşı sözlü ya da fiili saldırıda bulunması, sataşması ya da tacizde bulunması, görevli çalışanın talimatlarına aykırı davranması gemiye ya da gemideki misafir ya da mürettebatın malına zarar vermesi ve benzeri hallerin varlığı.

Yukarıda belirtilmiş olan haller dışında, İDO Arabalı’ın askıya alınması yahut yürürlükten kalkması halinde de İDO Arabalı üyeliği kendiliğinden son bulur.

Üyeler istedikleri anda, İDO ise önceden ilgili üyeye bildirmek suretiyle, herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliğini sonlandırabilir. Üyelik her ne sebeple sonlanırsa sonlansın, Üyeler İDO’dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamazlar.

3. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu İDO Arabalı’ın yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ancak İDO’nun kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde de dava açma hakkı saklıdır.